בגורן פתרונות עסקיים מסמך הערכת שווי חברה אינו מסמך המוגבל למצב החשבונאי הקיים של התנהלות העסק  אלא הוא מהווה ניתוח עמוק המייצר קשר הדוק בין הענף והחברה ובין הניתוח הכלכלי להנחות היסוד בבסיס הערכת השווי.

אנו מאמינים, שבכדי להפיק הערכת שווי יש צורך לתת מענה מקצועי המשלב ידע ונסיון ברמה הכלכלית, העסקית והחשבונאית. לכן, בכל הערכת שווי המבוצעת על-ידי החברה ישנה אינטגרציה בין הניתוח הכלכלי לחשבונאי עם ראייה רחבה וניסיון בשני התחומים. בידינו המומחיות המקצועית הדרושה בכדי לספק הערכת שווי ברמת המורכבות והמקצועיות הגבוהה ביותר.

הערכת שווי חברות

דברו עם מומחה להערכת שווי חברות ללא התחייבות

 • לקוחותינו גייסו 350 מליון ש"ח בשלוש שנים בלבד 
 • ליווי של רוא״ח מנוסה במהלך כל הפרויקט
 • כל הערכת שווי כוללת בתוכה תוכנית עסקית
הערכת שווי חברות

הצורך בהערכת שווי חברה

 • מכירה או רכישה של עסק
 • בחינת הזדמנות עסקית להשקעה בעסק/בחברה
 • מיזוגים בין חברות ועסקים
 • אי הסכמות בין שותפים  או בעלי מניות
 • בעסקאות בין בעלי שליטה לבין החברות בשליטתם
 • בחינת ירידת ערך לצרכים חשבונאיים (על פי תקן חשבונאות בינלאומי מספר 36 )
 • ייחוס עודף עלות הרכישה לנכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים – (Purchase Price Allocation- PPA)

עיקרי הנושאים של הערכת השווי חברה והדגשים שלנו:

 • תקציר מנהלים – תמונת מצב מתומצתת הנגזרת מכל התוכנית כולה.

הענף

אנו עורכים מחקר השוק  – אנו לא מסתמכים רק על המידע המגיע מהיזם אלא שואפים לאמת אותו ולעשות מחקר מקיף מהתחלה. חשוב לנו גם להביא את המקורות מהן דלינו את המידע במסגרת מחקר השוק אנו בוחנים , בין השאר, את הפרטים הבאים:

 • השפעת גורמי מאקרו על הענף, לדוגמא, שינויים בריבית, תחזיות אינפלציה ותעסוקה, שינויים טכנולוגיים, רגולציה, שינויים בשערי מט"ח, ארועים פוליטיים.
 • הביקוש למוצרים/לשירותים והשינוי בביקוש.
 • מיפוי מתחרים ומיקום החברה בענף.
 • תלות בלקוחות, ספקים.
 • חסמי כניסה.
 • מוצרים תחליפיים ומשלימים.

 

החברה

 • צוות הבעלים – הרכב הבעלות כבסיס לקשיים בקבלת החלטות, שינויים בבעלות בתקופה האחרונה.
 • ההנהלה- ותק ונסיון כבסיס לבחינת יכולת ההנהלה להוביל את החברה לצמיחה, מחד, ולהתמודד עם קשיים תפעוליים ופיננסיים, מאידך.
 • מבנה ארגוני של החברה והשפעתו על אופן תיפקודה.
 • היכרות עם מוצרי החברה ותהליך הייצור, כולל בחינת תלות במגזר אחד/קו מוצרים אחד/מוצר יחיד וההשלכות על התוצאות העסקיות של החברה.
 • אסטרטגיה ראשית הכוללת אסטרטגיית שיווק, מחירים והמחרה, תקציבים ויישומם.
 • סיכום באמצעות מודל SWOT (עוצמות, חולשות, איומים והזדמנויות).

 

ניתוח מדדים פיננסיים וסיכונים

 • ניתוח הדוחות הכספיים של החברה על מנת לאתר שינויים חדים במהלך השנים, כמו גם על מנת להבין מבחינה מספרית ארועים שעברו על החברה
 • יחסים פיננסיים – חישוב יחסי נזילות, יעילות תפעולית, איתנות ורווחיות. יחסים אלו, הנגזרים מהדוחות הכספיים מאפשרים לנו לאתר נקודות חוזק כמו גם נקודות תורפה בפעילות החברה.

את המסקנות מהניתוח הפיננסי אנו משווים לניתוח שערכנו לפני כן, כדי לחזק או לתקן את המסקנות אותן הצגנו לפני הניתוח הפיננסי.

 

הערכת השווי

 • הכנת תחזית מפורטת של דוח רווח והפסד ל-4 השנים הקרובות. תחזית זו תביא לידי ביטוי את כל הניתוח שנעשה לפני כן.
 • חישוב התאמות לדוחות: שינויים בהון חוזר ועודף השקעה על פחת, על פי המגמות שנצפו בניתוח הפיננסי תוך התחשבות בשינויים ענפיים או אסטרטגיים.
 • קביעת מקדם ההיוון ושעור הצמיחה לטווח ארוך. מקדם ההיוון משקף את התשואה הנדרשת על ידי המשקיעים ומעמידי ההלוואות לחברה בהתחשב ברמת הסיכון של החברה, כפי שהם רואים אותה.
 • חישוב שוויה התפעולי של החברה בהתבסס על תזרימי המזומנים שהחברה מייצרת.
 • חישוב עודף נכסים פיננסיים על התחייבויות פיננסיות (ולהפך)
 • חישוב שווי נכסים עודפים (נכסים שאינם משמשים לפעילות המרכזית)
 • סיכום השווי של החברה כפי שמתבטא מהנתונים.

תהליך, המשימות והביצוע:

 • איסוף מידע– ראיון עם ההנהלה, איסוף מידע על הטכנולוגיה/הקונספט, סטטיסטיקות, מסמכים פיננסיים של החברה וכד׳ֿ
 • ביקור במשרדי/מפעל החברה.
 • מחקר שוק מתאים על הענף – מחקר שוק: מחקר מוזמן מחברות מחקר מקצועיות, ידע של הלקוח או/ו מחקר אינטרנטי. לעתים צריך להשתמש בכל הערוצים ולעיתים יספיק ערוץ אחד שעליו יהיה אפשר לבסס את הנתונים הנדרשים.
 • פגישות עבודה עם ההנהלה וצוות עובדים רלבנטי.
 • כתיבת המסמך ועריכתו – על סמך המידע שנאסף מבססים הערכת שווי חברה מלאה.
 • הגשת המסמך העסקי למזמין העבודה.

צרו קשר לפגישה בהנחיית שלומי גורן ורונן ברלב, מומחים להערכת שווי חברות

אנו מתחייבים לסודיות ורמה מקצועית מירבית!